Quy định về độ tuổi nhân sự tham gia cấp ủy tại đại hội đảng bộ các cấp

16:30 09/07/2024

TPO - Theo Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, thời điểm tính độ tuổi tham gia cấp ủy là thời điểm bắt đầu tổ chức đại hội đảng bộ ở mỗi cấp. Cụ thể: cấp cơ sở là tháng 4/2025; cấp huyện và tương đương (gồm tất cả đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Công an T.Ư) là tháng 6/2025; cấp trực thuộc T.Ư là tháng 9/2025.

Sáng 9/7, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 35 về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến từ điểm cầu Hội trường Diên Hồng (Nhà Quốc hội) tới 15.644 điểm cầu trên toàn quốc với trên 1,28 triệu cán bộ, đảng viên tham dự.

Quán triệt nội dung Chỉ thị số 35 về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tổ chức T.Ư Lê Minh Hưng nhấn mạnh, để bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của T.Ư Đảng, trong mỗi nhiệm kỳ Đại hội, Bộ Chính trị đều ban hành Chỉ thị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng.

Trong Chỉ thị 35, Bộ Chính trị chỉ đạo, yêu cầu cần tiếp tục chấn chỉnh, đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ; đồng thời đặt ra 7 yêu cầu đối với công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tiền Phong Trưởng ban Tổ chức T.Ư Lê Minh Hưng trình bày nội dung Chỉ thị 35. (Ảnh: Như Ý) 1

Trưởng ban Tổ chức T.Ư Lê Minh Hưng trình bày nội dung Chỉ thị 35. (Ảnh: Như Ý)

Theo Chỉ thị, công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp phải được các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện theo đúng quy định, nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy đầy đủ thẩm quyền, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu cấp ủy các cấp.

Bộ Chính trị yêu cầu bảo đảm an toàn, thiết thực, hiệu quả, không phô trương hình thức, kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và niềm tin của cán bộ, đảng viên, Nhân dân đối với Đảng.

Chỉ thị nhấn mạnh cần nâng cao chất lượng văn kiện đại hội đảng bộ các cấp; tập trung lãnh đạo tổ chức thảo luận thật kỹ lưỡng, sâu sắc, hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, chủ trương, định hướng lớn nêu tại dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng và đại hội đảng bộ cấp trên; dự báo được tình hình, xác định rõ thế mạnh, định hướng, trọng tâm phát triển gắn với chiến lược, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội chung của khu vực và cả nước.

Đáng chú ý, Chỉ thị nhấn mạnh: cần có cơ chế, tiêu chí sàng lọc hiệu quả để không "bỏ sót" những người thật sự có đức, có tài; đồng thời, kiên quyết không để "lọt" vào cấp ủy khóa mới những người: Bản lĩnh chính trị không vững vàng, không kiên định đường lối, quan điểm của Đảng; phẩm chất, đạo đức, năng lực, uy tín giảm sút, ý thức tổ chức kỷ luật kém, mất đoàn kết; né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm, không dám làm; có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, tư duy nhiệm kỳ, xu nịnh, chạy chọt, tham nhũng, tiêu cực, quan liêu, cục bộ, "lợi ích nhóm", có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

Về công tác nhân sự, theo ông Lê Minh Hưng, Chỉ thị 35 bổ sung, cụ thể hóa quy định về thời gian giữ chức vụ đối với cán bộ được giới thiệu ứng cử chức vụ cao hơn theo Quy định 80 của Bộ Chính trị.

Tiền Phong Toàn cảnh hội nghị.(Ảnh: Như Ý) 1

Toàn cảnh hội nghị.(Ảnh: Như Ý)

Cụ thể cán bộ được giới thiệu để bầu tham gia cấp ủy, các chức danh lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, MTTQ, tổ chức chính trị xã hội (chức vụ cao hơn), nhìn chung phải có thời gian giữ chức vụ đang đảm nhiệm hoặc chức vụ tương đương ít nhất là 2 năm (24 tháng). Trường hợp đặc biệt có thời gian giữ chức vụ ít nhất là 1 năm (12 tháng) do cấp ủy có thẩm quyền bổ nhiệm cán bộ xem xét, quyết định. Bộ Chính trị giao cấp ủy các cấp cụ thể hóa tiêu chuẩn cấp ủy cho phù hợp với tình hình đặc điểm của địa phương, cơ quan, đơn vị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của đảng bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030 và những năm tiếp theo.

Theo Chỉ thị, thời điểm tính độ tuổi tham gia cấp ủy (là thời điểm bắt đầu tổ chức đại hội đảng bộ ở mỗi cấp), cụ thể: Cấp cơ sở là tháng 4/2025; cấp huyện và tương đương (gồm tất cả đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Công an T.Ư) là tháng 6/2025; cấp trực thuộc T.Ư là tháng 9/2025.

Thời điểm tính độ tuổi tham gia chức danh lãnh đạo HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH là tháng 5/2026. Thời điểm tính độ tuổi tham gia chức danh lãnh đạo MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội là thời điểm đại hội ở các cấp của mỗi tổ chức.

"Những đồng chí lần đầu tham gia cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phải còn thời gian công tác ít nhất trọn 1 nhiệm kỳ trở lên tại thời điểm bắt đầu tổ chức đại hội đảng bộ ở mỗi cấp; những đồng chí được giới thiệu tái cử cấp ủy phải còn thời gian công tác ít nhất từ 1/2 nhiệm kỳ (30 tháng) trở lên tại thời điểm bắt đầu tổ chức đại hội đảng bộ ở mỗi cấp", Trưởng ban Tổ chức T.Ư nêu.

Cán bộ tái cử cấp ủy thì được tái cử các chức danh lãnh đạo chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội nhưng phải còn thời gian công tác ít nhất 18 tháng trở lên tại thời điểm bầu cử hoặc đại hội của mỗi tổ chức. Các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng khóa XIII thực hiện quy định về độ tuổi tái cử theo Phương hướng công tác nhân sự Đại hội XIV của Đảng.

Chỉ thị cũng nêu quy định cụ thể về cơ cấu, số lượng cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ và phó bí thư cấp ủy. Theo Trưởng ban Tổ chức T.Ư Lê Minh Hưng, cơ cấu cấp ủy phải bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của cấp ủy đối với những địa bàn, lĩnh vực quan trọng; coi trọng chất lượng, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn; không nhất thiết địa phương, ban, ngành nào cũng phải có người tham gia cấp ủy; quy định thống nhất những chức danh có cơ cấu "cứng" tham gia ban thường vụ, số chức danh còn lại do cấp ủy quyết định cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị và tình hình đội ngũ cán bộ.

Chỉ thị yêu cầu, việc chuẩn bị nhân sự cần kết hợp hài hòa giữa nguồn nhân sự tại chỗ với việc điều động, luân chuyển cán bộ từ nơi khác. Các địa phương, đơn vị có cơ cấu cấp ủy nhưng chưa chuẩn bị được nhân sự tại chỗ thì cấp ủy cấp trên trực tiếp xem xét, điều động nhân sự từ nơi khác hoặc bổ sung sau đại hội.

"Cơ bản thực hiện bố trí bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch HĐND ở các cấp. Thực hiện bố trí bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND ở cấp huyện, cấp xã đối với những nơi có đủ điều kiện", Chỉ thị yêu cầu.

Cơ bản thực hiện chủ trương bố trí bí thư cấp ủy cấp tỉnh không là người địa phương, gắn với việc sử dụng, bố trí hài hòa nguồn cán bộ tại chỗ trong quy hoạch; hoàn thành 100% ở cấp huyện; khuyến khích thực hiện ở cấp xã và các chức danh khác.

Có thể bạn quan tâm
Vụ cha con ông Trần Quí Thanh chiếm đoạt 767 tỷ đồng: Vì sao nhóm đồng phạm không bị xử lý hình sự?

Vụ cha con ông Trần Quí Thanh chiếm đoạt 767 tỷ đồng: Vì sao nhóm đồng phạm không bị xử lý hình sự?

14:30 27/11/2023

TP - Từ giới thiệu của nhóm môi giới, ông Trần Quí Thanh cho nữ đại gia Nguyễn Thị Kim Oanh cùng 3 khách hàng vay tiền theo hình thức thế chấp đất, dự án. Sau khi giải ngân, ông Thanh dùng thủ đoạn đòi thêm tiền nợ lãi, gốc khiến người vay mất khả năng chi trả, từ đó “thâu tóm” tài sản về mình.

Vụ nữ trung tá công an bị đập búa vào đầu: Hung thủ khai tấn công vì nhầm tưởng người khác

Vụ nữ trung tá công an bị đập búa vào đầu: Hung thủ khai tấn công vì nhầm tưởng người khác

12:00 09/07/2024

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Đức, người đã dùng búa tấn công nữ trung tá công an ở huyện Hoài Ân.

Lịch cúp điện hôm nay tại Đồng Nai ngày 06/04/2024

Lịch cúp điện hôm nay tại Đồng Nai ngày 06/04/2024

19:00 05/04/2024

Lịch cúp điện hôm nay tại Đồng Nai ngày 06/04/2024 Lịch cúp điện, cắt điện các khu vực tại Đồng Nai ngày 06/04/2024 được cập nhật từ cổng thông tin Điện lực miền Nam. Lịch cúp điện huyện Vĩnh Cửu Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 06/04/2024 07h30-14h00 Trạm An Cộ 1 thuộc ấp 2, xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu. Điện lực Trị An Bảo dưỡng Trung, hạ áp 06/04/2024 07h30-17h00 TBA Nguyễn Thanh Phượng và TBA Đào Văn Tỵ thuộc ấp 4, xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu Điện...

Đồng Tháp: Hai thanh niên tử vong do vướng dây giăng ngang đường

Đồng Tháp: Hai thanh niên tử vong do vướng dây giăng ngang đường

13:00 07/03/2023

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra tại tuyến đường Tuần tra biên giới, ấp Bình Hòa Thượng, xã Thường Thới Hậu A, huyện Hồng Ngự,...

Công ty môi trường bị tố chôn lấp hàng ngàn tấn rác thải trái phép

Công ty môi trường bị tố chôn lấp hàng ngàn tấn rác thải trái phép

07:40 05/04/2024

Lực lượng chức năng của Bộ Công an đang làm rõ việc một công ty tại Đồng Nai có dấu hiệu chôn lấp hàng ngàn tấn rác thải trái phép.

Đề nghị chuyển cơ quan điều tra dự án sai phạm tại Sở KH-CN Đồng Nai

Đề nghị chuyển cơ quan điều tra dự án sai phạm tại Sở KH-CN Đồng Nai

13:00 24/05/2023

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị chuyển hồ sơ sang Cơ quan điều tra Công an tỉnh để tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật đối với sai phạm xảy ra tại Sở KH-CN Đồng Nai.

Bản tin 8H: Nguyên chủ tịch xã bị khiển trách sau khi chỉ định thầu hai công trình tiền tỷ

Bản tin 8H: Nguyên chủ tịch xã bị khiển trách sau khi chỉ định thầu hai công trình tiền tỷ

08:20 24/06/2023

Vi phạm của nguyên Chủ tịch UBND xã Hải Khê (huyện Hải Lăng) Trương Minh Tám đến mức phải kỷ luật cảnh cáo. Tuy nhiên, sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn nhận khuyết điểm, con liệt sĩ và Mẹ Việt Nam anh hùng, chưa có dấu hiệu trục lợi cá nhân..., ông Tám bị kỷ luật khiển trách.

Bạo lực tuổi vị thành niên: Ngăn chặn bạo lực phải bắt đầu từ gia đình

Bạo lực tuổi vị thành niên: Ngăn chặn bạo lực phải bắt đầu từ gia đình

08:50 04/04/2024

Để giảm thiểu tình trạng bạo lực học đường, cần có sự gắn bó chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường, lấy học sinh làm trung tâm.

Tàu khách SE1 trật khỏi đường ray

Tàu khách SE1 trật khỏi đường ray

17:00 04/05/2023

Tàu SE1 chở 355 hành khách bị trật khỏi đường ray gần ngã tư đường Điện Biên Phủ, ngay trung tâm TP Huế, trưa 4/5.

Co loi xay ra
Co loi xay ra