Gặp người kể chuyện Bác Hồ bằng hình ảnh

07:20 17/05/2024

TPO - Mới chỉ được gặp Bác Hồ một lần nhưng những hình ảnh về Người luôn khắc sâu trong tâm trí ông Trần Văn Cao suốt 60 năm qua. Trong ông luôn nung nấu ước mơ sưu tầm ảnh Bác, lưu giữ những hình ảnh về cuộc đời hoạt động cách mạng, tấm gương sáng của Người cho thế hệ mai sau.

Gặp người đam mê kể chuyện Bác Hồ bằng hình ảnh.

Tiền Phong Câu chuyện sưu tập ảnh Bác Hồ của ông Trần văn Cao (89 tuổi), xã Đại Yên, (huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội) bắt nguồn từ năm 1964, khi ông đang còn là thực tập sinh tại Khu Gang thép Thái Nguyên. Năm đó Bác về thăm Khu gang thép, được gặp Bác và nghe những lời giáo huấn của Bác với cán bộ, công nhân khu gang thép về tôi luyện tinh thần cách mạng... 1
Câu chuyện sưu tập ảnh Bác Hồ của ông Trần văn Cao (89 tuổi), xã Đại Yên, (huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội) bắt nguồn từ năm 1964, khi ông đang còn là thực tập sinh tại Khu Gang thép Thái Nguyên. Năm đó Bác về thăm Khu gang thép, được gặp Bác và nghe những lời giáo huấn của Bác với cán bộ, công nhân khu gang thép về tôi luyện tinh thần cách mạng...
Tiền Phong Hình ảnh Bác từ đó đã theo ông Trần Văn Cao suốt cuộc đời để trong hoàn cảnh nào ông cũng cố gắng học tập theo Bác và nung nấu ước mơ sưu tầm ảnh Bác ghi dấu cuộc đời hoạt động cách mạng của Người cho thế hệ mai sau. 1
Hình ảnh Bác từ đó đã theo ông Trần Văn Cao suốt cuộc đời để trong hoàn cảnh nào ông cũng cố gắng học tập theo Bác và nung nấu ước mơ sưu tầm ảnh Bác ghi dấu cuộc đời hoạt động cách mạng của Người cho thế hệ mai sau.
Tiền Phong Cuối năm 2019, ông Cao quyết định mở Phòng lưu niệm Bác Hồ trên tầng 3 của nhà mình với diện tích ban đầu 20 m2. Phòng lưu niệm ra đời nhận được sự khích lệ của nhân dân địa phương, ông Cao quyết tâm mở rộng phòng hơn nữa, tích cực sưu tầm thêm ảnh. Đến năm 2022, ông Cao mở rộng Phòng lưu niệm lên 50 m2, đặc biệt số lượng ảnh về Bác ông sưu tầm được trong 16 năm lên hơn 800 bức ảnh. 1
Tiền Phong Tiền PhongCuối năm 2019, ông Cao quyết định mở Phòng lưu niệm Bác Hồ trên tầng 3 của nhà mình với diện tích ban đầu 20 m2. Phòng lưu niệm ra đời nhận được sự khích lệ của nhân dân địa phương, ông Cao quyết tâm mở rộng phòng hơn nữa, tích cực sưu tầm thêm ảnh. Đến năm 2022, ông Cao mở rộng Phòng lưu niệm lên 50 m2, đặc biệt số lượng ảnh về Bác ông sưu tầm được trong 16 năm lên hơn 800 bức ảnh.1 Cuối năm 2019, ông Cao quyết định mở Phòng lưu niệm Bác Hồ trên tầng 3 của nhà mình với diện tích ban đầu 20 m2. Phòng lưu niệm ra đời nhận được sự khích lệ của nhân dân địa phương, ông Cao quyết tâm mở rộng phòng hơn nữa, tích cực sưu tầm thêm ảnh. Đến năm 2022, ông Cao mở rộng Phòng lưu niệm lên 50 m2, đặc biệt số lượng ảnh về Bác ông sưu tầm được trong 16 năm lên hơn 800 bức ảnh. 1
Tiền Phong Tiền PhongCuối năm 2019, ông Cao quyết định mở Phòng lưu niệm Bác Hồ trên tầng 3 của nhà mình với diện tích ban đầu 20 m2. Phòng lưu niệm ra đời nhận được sự khích lệ của nhân dân địa phương, ông Cao quyết tâm mở rộng phòng hơn nữa, tích cực sưu tầm thêm ảnh. Đến năm 2022, ông Cao mở rộng Phòng lưu niệm lên 50 m2, đặc biệt số lượng ảnh về Bác ông sưu tầm được trong 16 năm lên hơn 800 bức ảnh.1Tiền PhongTiền PhongCuối năm 2019, ông Cao quyết định mở Phòng lưu niệm Bác Hồ trên tầng 3 của nhà mình với diện tích ban đầu 20 m2. Phòng lưu niệm ra đời nhận được sự khích lệ của nhân dân địa phương, ông Cao quyết tâm mở rộng phòng hơn nữa, tích cực sưu tầm thêm ảnh. Đến năm 2022, ông Cao mở rộng Phòng lưu niệm lên 50 m2, đặc biệt số lượng ảnh về Bác ông sưu tầm được trong 16 năm lên hơn 800 bức ảnh.1 Cuối năm 2019, ông Cao quyết định mở Phòng lưu niệm Bác Hồ trên tầng 3 của nhà mình với diện tích ban đầu 20 m2. Phòng lưu niệm ra đời nhận được sự khích lệ của nhân dân địa phương, ông Cao quyết tâm mở rộng phòng hơn nữa, tích cực sưu tầm thêm ảnh. Đến năm 2022, ông Cao mở rộng Phòng lưu niệm lên 50 m2, đặc biệt số lượng ảnh về Bác ông sưu tầm được trong 16 năm lên hơn 800 bức ảnh.1 Cuối năm 2019, ông Cao quyết định mở Phòng lưu niệm Bác Hồ trên tầng 3 của nhà mình với diện tích ban đầu 20 m2. Phòng lưu niệm ra đời nhận được sự khích lệ của nhân dân địa phương, ông Cao quyết tâm mở rộng phòng hơn nữa, tích cực sưu tầm thêm ảnh. Đến năm 2022, ông Cao mở rộng Phòng lưu niệm lên 50 m2, đặc biệt số lượng ảnh về Bác ông sưu tầm được trong 16 năm lên hơn 800 bức ảnh. 1
Tiền Phong Tiền PhongCuối năm 2019, ông Cao quyết định mở Phòng lưu niệm Bác Hồ trên tầng 3 của nhà mình với diện tích ban đầu 20 m2. Phòng lưu niệm ra đời nhận được sự khích lệ của nhân dân địa phương, ông Cao quyết tâm mở rộng phòng hơn nữa, tích cực sưu tầm thêm ảnh. Đến năm 2022, ông Cao mở rộng Phòng lưu niệm lên 50 m2, đặc biệt số lượng ảnh về Bác ông sưu tầm được trong 16 năm lên hơn 800 bức ảnh.1Tiền PhongTiền PhongCuối năm 2019, ông Cao quyết định mở Phòng lưu niệm Bác Hồ trên tầng 3 của nhà mình với diện tích ban đầu 20 m2. Phòng lưu niệm ra đời nhận được sự khích lệ của nhân dân địa phương, ông Cao quyết tâm mở rộng phòng hơn nữa, tích cực sưu tầm thêm ảnh. Đến năm 2022, ông Cao mở rộng Phòng lưu niệm lên 50 m2, đặc biệt số lượng ảnh về Bác ông sưu tầm được trong 16 năm lên hơn 800 bức ảnh.1 Cuối năm 2019, ông Cao quyết định mở Phòng lưu niệm Bác Hồ trên tầng 3 của nhà mình với diện tích ban đầu 20 m2. Phòng lưu niệm ra đời nhận được sự khích lệ của nhân dân địa phương, ông Cao quyết tâm mở rộng phòng hơn nữa, tích cực sưu tầm thêm ảnh. Đến năm 2022, ông Cao mở rộng Phòng lưu niệm lên 50 m2, đặc biệt số lượng ảnh về Bác ông sưu tầm được trong 16 năm lên hơn 800 bức ảnh.1Tiền PhongTiền PhongCuối năm 2019, ông Cao quyết định mở Phòng lưu niệm Bác Hồ trên tầng 3 của nhà mình với diện tích ban đầu 20 m2. Phòng lưu niệm ra đời nhận được sự khích lệ của nhân dân địa phương, ông Cao quyết tâm mở rộng phòng hơn nữa, tích cực sưu tầm thêm ảnh. Đến năm 2022, ông Cao mở rộng Phòng lưu niệm lên 50 m2, đặc biệt số lượng ảnh về Bác ông sưu tầm được trong 16 năm lên hơn 800 bức ảnh.1Tiền PhongTiền PhongCuối năm 2019, ông Cao quyết định mở Phòng lưu niệm Bác Hồ trên tầng 3 của nhà mình với diện tích ban đầu 20 m2. Phòng lưu niệm ra đời nhận được sự khích lệ của nhân dân địa phương, ông Cao quyết tâm mở rộng phòng hơn nữa, tích cực sưu tầm thêm ảnh. Đến năm 2022, ông Cao mở rộng Phòng lưu niệm lên 50 m2, đặc biệt số lượng ảnh về Bác ông sưu tầm được trong 16 năm lên hơn 800 bức ảnh.1 Cuối năm 2019, ông Cao quyết định mở Phòng lưu niệm Bác Hồ trên tầng 3 của nhà mình với diện tích ban đầu 20 m2. Phòng lưu niệm ra đời nhận được sự khích lệ của nhân dân địa phương, ông Cao quyết tâm mở rộng phòng hơn nữa, tích cực sưu tầm thêm ảnh. Đến năm 2022, ông Cao mở rộng Phòng lưu niệm lên 50 m2, đặc biệt số lượng ảnh về Bác ông sưu tầm được trong 16 năm lên hơn 800 bức ảnh.1 Cuối năm 2019, ông Cao quyết định mở Phòng lưu niệm Bác Hồ trên tầng 3 của nhà mình với diện tích ban đầu 20 m2. Phòng lưu niệm ra đời nhận được sự khích lệ của nhân dân địa phương, ông Cao quyết tâm mở rộng phòng hơn nữa, tích cực sưu tầm thêm ảnh. Đến năm 2022, ông Cao mở rộng Phòng lưu niệm lên 50 m2, đặc biệt số lượng ảnh về Bác ông sưu tầm được trong 16 năm lên hơn 800 bức ảnh.1 Cuối năm 2019, ông Cao quyết định mở Phòng lưu niệm Bác Hồ trên tầng 3 của nhà mình với diện tích ban đầu 20 m2. Phòng lưu niệm ra đời nhận được sự khích lệ của nhân dân địa phương, ông Cao quyết tâm mở rộng phòng hơn nữa, tích cực sưu tầm thêm ảnh. Đến năm 2022, ông Cao mở rộng Phòng lưu niệm lên 50 m2, đặc biệt số lượng ảnh về Bác ông sưu tầm được trong 16 năm lên hơn 800 bức ảnh. 1
Cuối năm 2019, ông Cao quyết định mở Phòng lưu niệm Bác Hồ trên tầng 3 của nhà mình với diện tích ban đầu 20 m2. Phòng lưu niệm ra đời nhận được sự khích lệ của nhân dân địa phương, ông Cao quyết tâm mở rộng phòng hơn nữa, tích cực sưu tầm thêm ảnh. Đến năm 2022, ông Cao mở rộng Phòng lưu niệm lên 50 m2, đặc biệt số lượng ảnh về Bác ông sưu tầm được trong 16 năm lên hơn 800 bức ảnh.
Tiền Phong "Có được nguồn tư liệu ảnh đồ sộ và quý hiếm đó, tôi đi đến một số bảo tàng để học hỏi cách bố trí, trưng bày ảnh hợp lý. Đặc biệt, tôi sắp xếp ảnh theo trình tự thời gian, sự kiện để khách tham quan dễ hiểu, dễ nắm bắt thông tin về Bác". Ông Trần Văn Cao chia sẻ. 1
"Có được nguồn tư liệu ảnh đồ sộ và quý hiếm đó, tôi đi đến một số bảo tàng để học hỏi cách bố trí, trưng bày ảnh hợp lý. Đặc biệt, tôi sắp xếp ảnh theo trình tự thời gian, sự kiện để khách tham quan dễ hiểu, dễ nắm bắt thông tin về Bác". Ông Trần Văn Cao chia sẻ.
Tiền Phong Ông Cao mong muốn sưu tầm những kỷ vật để lưu lại cho các thế hệ mai sau. 1
Ông Cao mong muốn sưu tầm những kỷ vật để lưu lại cho các thế hệ mai sau.
Tiền Phong Mỗi khi có khách đến tham quan, ông Cao gác lại mọi công việc, nhập vai thuyết minh viên bảo tàng kể từng câu chuyện về Bác gắn liền với các bức ảnh. Những cuốn sổ cứ dày lên theo thời gian ghi lại cảm xúc của mọi người khi có dịp ghé thăm bảo tàng đặc biệt này lại tiếp thêm sức mạnh cho ông Cao. 1
Tiền Phong Tiền PhongMỗi khi có khách đến tham quan, ông Cao gác lại mọi công việc, nhập vai thuyết minh viên bảo tàng kể từng câu chuyện về Bác gắn liền với các bức ảnh. Những cuốn sổ cứ dày lên theo thời gian ghi lại cảm xúc của mọi người khi có dịp ghé thăm bảo tàng đặc biệt này lại tiếp thêm sức mạnh cho ông Cao.1 Mỗi khi có khách đến tham quan, ông Cao gác lại mọi công việc, nhập vai thuyết minh viên bảo tàng kể từng câu chuyện về Bác gắn liền với các bức ảnh. Những cuốn sổ cứ dày lên theo thời gian ghi lại cảm xúc của mọi người khi có dịp ghé thăm bảo tàng đặc biệt này lại tiếp thêm sức mạnh cho ông Cao. 1
Tiền Phong Tiền PhongMỗi khi có khách đến tham quan, ông Cao gác lại mọi công việc, nhập vai thuyết minh viên bảo tàng kể từng câu chuyện về Bác gắn liền với các bức ảnh. Những cuốn sổ cứ dày lên theo thời gian ghi lại cảm xúc của mọi người khi có dịp ghé thăm bảo tàng đặc biệt này lại tiếp thêm sức mạnh cho ông Cao.1Tiền PhongTiền PhongMỗi khi có khách đến tham quan, ông Cao gác lại mọi công việc, nhập vai thuyết minh viên bảo tàng kể từng câu chuyện về Bác gắn liền với các bức ảnh. Những cuốn sổ cứ dày lên theo thời gian ghi lại cảm xúc của mọi người khi có dịp ghé thăm bảo tàng đặc biệt này lại tiếp thêm sức mạnh cho ông Cao.1 Mỗi khi có khách đến tham quan, ông Cao gác lại mọi công việc, nhập vai thuyết minh viên bảo tàng kể từng câu chuyện về Bác gắn liền với các bức ảnh. Những cuốn sổ cứ dày lên theo thời gian ghi lại cảm xúc của mọi người khi có dịp ghé thăm bảo tàng đặc biệt này lại tiếp thêm sức mạnh cho ông Cao.1 Mỗi khi có khách đến tham quan, ông Cao gác lại mọi công việc, nhập vai thuyết minh viên bảo tàng kể từng câu chuyện về Bác gắn liền với các bức ảnh. Những cuốn sổ cứ dày lên theo thời gian ghi lại cảm xúc của mọi người khi có dịp ghé thăm bảo tàng đặc biệt này lại tiếp thêm sức mạnh cho ông Cao. 1
Tiền Phong Tiền PhongMỗi khi có khách đến tham quan, ông Cao gác lại mọi công việc, nhập vai thuyết minh viên bảo tàng kể từng câu chuyện về Bác gắn liền với các bức ảnh. Những cuốn sổ cứ dày lên theo thời gian ghi lại cảm xúc của mọi người khi có dịp ghé thăm bảo tàng đặc biệt này lại tiếp thêm sức mạnh cho ông Cao.1Tiền PhongTiền PhongMỗi khi có khách đến tham quan, ông Cao gác lại mọi công việc, nhập vai thuyết minh viên bảo tàng kể từng câu chuyện về Bác gắn liền với các bức ảnh. Những cuốn sổ cứ dày lên theo thời gian ghi lại cảm xúc của mọi người khi có dịp ghé thăm bảo tàng đặc biệt này lại tiếp thêm sức mạnh cho ông Cao.1 Mỗi khi có khách đến tham quan, ông Cao gác lại mọi công việc, nhập vai thuyết minh viên bảo tàng kể từng câu chuyện về Bác gắn liền với các bức ảnh. Những cuốn sổ cứ dày lên theo thời gian ghi lại cảm xúc của mọi người khi có dịp ghé thăm bảo tàng đặc biệt này lại tiếp thêm sức mạnh cho ông Cao.1Tiền PhongTiền PhongMỗi khi có khách đến tham quan, ông Cao gác lại mọi công việc, nhập vai thuyết minh viên bảo tàng kể từng câu chuyện về Bác gắn liền với các bức ảnh. Những cuốn sổ cứ dày lên theo thời gian ghi lại cảm xúc của mọi người khi có dịp ghé thăm bảo tàng đặc biệt này lại tiếp thêm sức mạnh cho ông Cao.1Tiền PhongTiền PhongMỗi khi có khách đến tham quan, ông Cao gác lại mọi công việc, nhập vai thuyết minh viên bảo tàng kể từng câu chuyện về Bác gắn liền với các bức ảnh. Những cuốn sổ cứ dày lên theo thời gian ghi lại cảm xúc của mọi người khi có dịp ghé thăm bảo tàng đặc biệt này lại tiếp thêm sức mạnh cho ông Cao.1 Mỗi khi có khách đến tham quan, ông Cao gác lại mọi công việc, nhập vai thuyết minh viên bảo tàng kể từng câu chuyện về Bác gắn liền với các bức ảnh. Những cuốn sổ cứ dày lên theo thời gian ghi lại cảm xúc của mọi người khi có dịp ghé thăm bảo tàng đặc biệt này lại tiếp thêm sức mạnh cho ông Cao.1 Mỗi khi có khách đến tham quan, ông Cao gác lại mọi công việc, nhập vai thuyết minh viên bảo tàng kể từng câu chuyện về Bác gắn liền với các bức ảnh. Những cuốn sổ cứ dày lên theo thời gian ghi lại cảm xúc của mọi người khi có dịp ghé thăm bảo tàng đặc biệt này lại tiếp thêm sức mạnh cho ông Cao.1 Mỗi khi có khách đến tham quan, ông Cao gác lại mọi công việc, nhập vai thuyết minh viên bảo tàng kể từng câu chuyện về Bác gắn liền với các bức ảnh. Những cuốn sổ cứ dày lên theo thời gian ghi lại cảm xúc của mọi người khi có dịp ghé thăm bảo tàng đặc biệt này lại tiếp thêm sức mạnh cho ông Cao. 1
Mỗi khi có khách đến tham quan, ông Cao gác lại mọi công việc, nhập vai thuyết minh viên bảo tàng kể từng câu chuyện về Bác gắn liền với các bức ảnh. Những cuốn sổ cứ dày lên theo thời gian ghi lại cảm xúc của mọi người khi có dịp ghé thăm bảo tàng đặc biệt này lại tiếp thêm sức mạnh cho ông Cao.
Tiền Phong Hình ảnh của Bác đã luôn theo ông Trần Văn Cao suốt cuộc đời để trong hoàn cảnh nào ông cũng cố gắng học tập theo Bác và nung nấu ước mơ sưu tầm ảnh Bác, ghi dấu cuộc đời hoạt động cách mạng của Người cho thế hệ mai sau. Ông Trần Văn Cao chia sẻ ông được gặp Bác từ khi 20 tuổi ở Thái Nguyên, những hình ảnh về Bác luôn được ghi sâu trong lòng ở bất kể nơi đâu, làm gì, ông cũng cố gắng học tập theo Bác, phải luôn làm người tốt, dù bất kể hoàn cảnh hay công việc nào...". 1
Hình ảnh của Bác đã luôn theo ông Trần Văn Cao suốt cuộc đời để trong hoàn cảnh nào ông cũng cố gắng học tập theo Bác và nung nấu ước mơ sưu tầm ảnh Bác, ghi dấu cuộc đời hoạt động cách mạng của Người cho thế hệ mai sau. Ông Trần Văn Cao chia sẻ ông được gặp Bác từ khi 20 tuổi ở Thái Nguyên, những hình ảnh về Bác luôn được ghi sâu trong lòng ở bất kể nơi đâu, làm gì, ông cũng cố gắng học tập theo Bác, phải luôn làm người tốt, dù bất kể hoàn cảnh hay công việc nào...".
Có thể bạn quan tâm
Sân bay Tân Sơn Nhất rất 'lạ' ngày 30 Tết

Sân bay Tân Sơn Nhất rất 'lạ' ngày 30 Tết

09:40 09/02/2024

Trong giờ cao điểm sáng 9/2 (30 Tết), khu vực bên trong và bên ngoài sân bay Tân Sơn Nhất - TPHCM đều thông thoáng. Trong ngày cuối của năm Quý Mão, sân bay dự kiến khai thác 655 chuyến bay với hơn 100.000 lượt hành khách.

Khởi tố 26 thanh niên mang hung khí, bom xăng đi 'hỗn chiến' ở Thái Bình

Khởi tố 26 thanh niên mang hung khí, bom xăng đi 'hỗn chiến' ở Thái Bình

13:00 13/07/2023

Sáng 13.7, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Công an TP.Thái Bình vừa đấu tranh, bắt giữ nhóm đối tượng gây rối trật tự công cộng.

Nóng Sài Gòn: ACV lên tiếng về thiết kế sân bay Long Thành bị chê

Nóng Sài Gòn: ACV lên tiếng về thiết kế sân bay Long Thành bị chê

22:20 27/02/2024

ACV lên tiếng về thiết kế sân bay Long Thành bị chê; Trang Nemo phải thi hành án 9 tháng tù vì tội gây rối trật tự công cộng; Hiện...

Cần quy định cụ thể, đồng nhất về bữa ăn ca cho người lao động

Cần quy định cụ thể, đồng nhất về bữa ăn ca cho người lao động

13:00 05/05/2023

Sáng 5.5, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức tiếp xúc đối thoại với công nhân trước kỳ họp thứ V, Quốc hội khóa XV.

Nhiều thợ lò nghèo không đủ tiêu chuẩn mua nhà ở xã hội

Nhiều thợ lò nghèo không đủ tiêu chuẩn mua nhà ở xã hội

09:20 07/10/2023

Quảng Ninh - Có rất nhiều điều kiện mà người lao động phải hội đủ thì mới được xét mua nhà ở xã hội. Trong đó, với điều kiện “mức...

Chi tiết kế hoạch tuyển sinh mầm non, lớp 1, 6 tại TP Hồ Chí Minh năm 2023

Chi tiết kế hoạch tuyển sinh mầm non, lớp 1, 6 tại TP Hồ Chí Minh năm 2023

14:00 03/04/2023

TP Hồ Chí Minh - Công tác tuyển sinh năm học 2023-2024 đối với lớp 1 diễn ra từ ngày 15.6.2023, tuyển sinh lớp 6, mầm non bắt đầu từ...

Kỷ luật nhiều tổ chức Đảng, đảng viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh An Giang

Kỷ luật nhiều tổ chức Đảng, đảng viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh An Giang

06:30 04/07/2023

Ông Lâm Phước Nghĩa - Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục Thi hành án Dân sự tỉnh An Giang, bị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ An Giang kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.

Điểm chuẩn Học viện Hậu cần 2023 thấp nhất 21,7

Điểm chuẩn Học viện Hậu cần 2023 thấp nhất 21,7

10:10 23/08/2023

Năm nay, Học viện Hậu cần tuyển sinh 199 chỉ tiêu (tuyển 5 chỉ tiêu đào tạo ở nước ngoài). Cụ thể, thí sinh nam tuyển 195 chỉ tiêu (phía Bắc 127 chỉ tiêu, phía Nam 68 chỉ tiêu). Thí sinh nữ tuyển sinh 4 chỉ tiêu (phía Bắc 3, phía Nam 1). Sử dụng các tổ hợp xét tuyển A00, A01. Trường sử dụng 3 phương thức tuyển sinh gồm: Xét tuyển thẳng ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT, xét đối tượng học sinh giỏi bậc THPT theo quy định của...

Người dân truy đuổi, quật ngã tên cướp giật trang sức của tiệm vàng

Người dân truy đuổi, quật ngã tên cướp giật trang sức của tiệm vàng

16:30 10/07/2023

Ngày 10/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long ra quyết định tạm giữ hình sự Trần Công Dũng (SN 1979, ngụ xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Co loi xay ra
Co loi xay ra