Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương có ý nghĩa rất quan trọng

06:00 17/05/2024

TPO - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, nội dung chương trình Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương tuy không nhiều đầu việc nhưng có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng và chỉ đạo chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII sẽ bàn về các vấn đề: Đề cương các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng; chuẩn bị cho việc chỉ đạo tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng; và một số nội dung quan trọng khác.

Tiền Phong Toàn cảnh phiên khai mạc Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Ảnh: TTXVN. 1

Toàn cảnh phiên khai mạc Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Ảnh: TTXVN.

Đại hội XIV của Đảng dự kiến tổ chức đầu năm 2026

Tổng Bí thư nêu, theo kế hoạch, dự kiến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ được tổ chức vào đầu năm 2026, sau đúng một nhiệm kỳ 5 năm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nỗ lực phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030, và đất nước ta đã trải qua 40 năm đổi mới, 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, và hướng tới kỷ niệm Đảng ta tròn 100 năm thành lập.

"Đây sẽ là một sự kiện chính trị trọng đại, một dấu mốc rất quan trọng trên con đường phát triển cường thịnh, trường tồn của đất nước ta, dân tộc ta; khích lệ, cổ vũ, động viên, định hướng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tự hào và tự tin dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, tiếp tục kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, phát triển nhanh, bền vững đất nước, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, dân chủ, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc; phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm tuổi, và đến năm 2045 khi Nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, nay là Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tròn 100 năm thành lập", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư nêu, thời gian qua, thực hiện Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 8 khoá XIII, các Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Kinh tế -Xã hội và Tiểu ban Điều lệ Đảng đã khẩn trương, nghiêm túc chuẩn bị dự thảo các Đề cương Báo cáo chính trị, Báo cáo kinh tế - xã hội, Báo cáo xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng; xin ý kiến Bộ Chính trị tiếp tục hoàn thiện để trình Trung ương xem xét, cho ý kiến tại Hội nghị này.

Theo Tổng Bí thư, tuy mới là dự thảo đề cương nhưng đây là bước khởi đầu rất quan trọng, định hướng cho việc chuẩn bị có chất lượng các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng. Tổng Bí thư mong Trung ương dành thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng các tài liệu, thảo luận, cho ý kiến đối với các đề xuất cụ thể nêu trong các Tờ trình và dự thảo Đề cương Báo cáo, trước hết là về các vấn đề: Chủ đề và phương châm của Đại hội; tiêu đề của Báo cáo chính trị, Báo cáo kinh tế - xã hội, Báo cáo xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng; kết cấu và những nội dung lớn của đề cương các báo cáo, đặc biệt là những vấn đề cần được tập trung nghiên cứu làm rõ trong quá trình xây dựng các văn kiện đã được nêu trong dự thảo Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị và Tờ trình của Tiểu ban Văn kiện.

Tiền Phong Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nhật Bắc. 1

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nhật Bắc.

Trong quá trình thảo luận, theo Tổng Bí thư, cũng cần làm rõ tính chất, mục tiêu, yêu cầu và phạm vi của mỗi báo cáo và mối quan hệ giữa các báo cáo. Báo cáo chính trị là văn kiện trung tâm của Đại hội, có nhiệm vụ tiếp tục cụ thể hoá Cương lĩnh của Đảng để lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong nhiệm kỳ mới. Nội dung của Báo cáo chính trị phải mang tầm khái quát cao những vấn đề thuộc về quan điểm, tư tưởng, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Báo cáo kinh tế - xã hội, Báo cáo xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng là những báo cáo chuyên đề, chuyên sâu về việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng, chỉnh đốn Đảng, là căn cứ cụ thể minh chứng cho sự đúng đắn của những nhận định, đánh giá tình hình và quán triệt, cụ thể hoá những định hướng lớn về chủ trương, chính sách, giải pháp được khái quát trong Báo cáo chính trị; cần có sự phù hợp, nhất quán với quan điểm, định hướng lớn nêu trong Báo cáo chính trị, nhưng không trùng lắp với Báo cáo chính trị. Đặc biệt là, Báo cáo xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng cần làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng (nếu có) và xây dựng dự thảo Điều lệ mới của Đảng trình Đại hội XIV xem xét, quyết định.

"Dự thảo Đề cương các văn kiện trình Hội nghị lần này mới chỉ nêu định hướng, có tính chất mở với nhiều phương án khác nhau để Trung ương cho ý kiến chỉ đạo, lựa chọn một bước, sau đó tiếp tục nghiên cứu, chuẩn bị theo quy trình, qua các bước thảo luận tại đại hội đảng bộ các cấp, cuối cùng Trung ương sẽ quyết định để trình ra Đại hội toàn quốc của Đảng. Riêng về kết cấu của các báo cáo, cần được quyết định sớm ngay tại Hội nghị này, để kịp hoàn thiện dự thảo đề cương và biên soạn nội dung chi tiết. Về cách viết, cũng nên có sự đổi mới sao cho sinh động, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm, dễ kiểm tra việc tổ chức thực hiện", Tổng Bí thư lưu ý.

Chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng

Theo Tổng Bí thư, để thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo việc chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Bộ Chính trị cần ban hành Chỉ thị về vấn đề này. Đây là công việc hết sức quan trọng, bảo đảm thành công của đại hội đảng bộ các cấp và góp phần cho thành công của Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cần được các Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương cho ý kiến.

Thời gian qua, Bộ Chính trị đã chỉ đạo tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị khoá XIII về vấn đề này; khẳng định những kết quả, bài học kinh nghiệm cần được kế thừa, phát huy; đồng thời chỉ rõ những hạn chế, khiếm khuyết cần rút kinh nghiệm và kịp thời điều chỉnh. Trên cơ sở đó, xây dựng dự thảo Chỉ thị mới trình Ban Chấp hành Trung ương cho ý kiến để hoàn chỉnh trước khi ban hành.

"Đề nghị các đồng chí quan tâm thảo luận thật cụ thể về Tờ trình và dự thảo Chỉ thị, tập trung làm rõ mục đích, yêu cầu, nội dung đại hội đảng bộ các cấp và công tác chuẩn bị nhân sự, bầu cử cấp uỷ, đặc biệt là về cơ cấu, số lượng cấp uỷ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tỉ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số của cấp uỷ tỉnh, thành phố; tiêu chuẩn, độ tuổi tham gia cấp uỷ tỉnh, thành phố (về tuổi tái cử và lần đầu tham gia cấp uỷ khi đã nâng tuổi nghỉ hưu lên 60 đối với nữ và 62 đối với nam); về bầu cử cấp uỷ và bầu đại biểu đi dự đại hội đảng bộ cấp trên...", Tổng Bí thư nói.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, nội dung chương trình Hội nghị Trung ương lần này tuy không nhiều đầu việc nhưng có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng và chỉ đạo chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Vì vậy, đề nghị Trung ương phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, cho ý kiến để hoàn thiện các báo cáo, đề án và xem xét, quyết định vào cuối kỳ họp.

Có thể bạn quan tâm
Làm rõ nguyên nhân nữ sinh lớp 7 tử vong trong tiết học thể dục

Làm rõ nguyên nhân nữ sinh lớp 7 tử vong trong tiết học thể dục

18:30 08/04/2024

Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của một nữ sinh lớp 7, Trường THCS Lê Hồng Phong, huyện Buôn Đôn, khi em đang tham gia tiết học thể dục. Đó là em H.B.A (13 tuổi, trú buôn Rếch, xã Ea Huar, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk). Theo thông tin ban đầu, sáng 8/4, H.B.A đến trường học bình thường và tham gia tiết học thể dục. Trong lúc khởi động, H.B.A bất ngờ ngất xỉu, được giáo viên thể dục cùng một số...

Khởi tố người phụ nữ giật dây chuyền gần 200 triệu giữa chợ

Khởi tố người phụ nữ giật dây chuyền gần 200 triệu giữa chợ

20:50 26/02/2024

Ngày 26/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tam Bình (tỉnh Vĩnh Long) thông tin, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Lẹ (sinh năm 1987, ngụ xã Vĩnh Lợi, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi 'Cướp giật tài sản'. Trước đó, khoảng 7h30 ngày 6/2, ông N.M.T. (sinh năm 1969, ngụ xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình) đang đứng chờ người thân ở khu vực chợ Tam Bình thì bị Nguyễn Thị Lẹ giật sợi dây chuyền mà ông đang đeo...

Khởi tố kẻ bạo hành làm con riêng 3 tháng tuổi của người tình tử vong

Khởi tố kẻ bạo hành làm con riêng 3 tháng tuổi của người tình tử vong

21:20 18/08/2023

Bà Rịa - Vũng Tàu - Liên quan vụ việc cháu bé 3 tháng tuổi bị bạo hành dẫn đến tử vong, cơ quan chức năng đã khởi tố một...

Trạm kiểm dịch động vật tại Hà Tĩnh xây xong bỏ hoang vì không có đường vào

Trạm kiểm dịch động vật tại Hà Tĩnh xây xong bỏ hoang vì không có đường vào

21:00 15/03/2024

Mặc dù đã xây dựng xong từ năm 2021, nhưng đến nay Trạm kiểm dịch động vật Hà Tĩnh nằm gần Quốc lộ 1A thuộc phường Đậu Liêu (thị xã...

Yêu cầu người dân rào chắn ao hồ tự đào để phòng chống đuối nước trẻ em

Yêu cầu người dân rào chắn ao hồ tự đào để phòng chống đuối nước trẻ em

11:10 15/06/2023

Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống đuối nước cho trẻ em trước tình trạng nhiều vụ tai nạn xảy ra trong kỳ nghỉ hè.

Va chạm xe tự chế chở sắt, một nam thanh niên tử vong tại chỗ

Va chạm xe tự chế chở sắt, một nam thanh niên tử vong tại chỗ

15:00 12/01/2024

Đang lưu thông trên đường Trịnh Văn Bô (Nam Từ Liêm, Hà Nội), một người đi xe máy đã va chạm với xe tự chế chở sắt. Vụ va chạm...

Tìm thấy thi thể bé trai bị lũ cuốn trôi do sạt lở đất ở Sơn La

Tìm thấy thi thể bé trai bị lũ cuốn trôi do sạt lở đất ở Sơn La

17:10 30/09/2023

Sơn La – Thi thể bé trai 5 tuổi ở xã Mường Lang, huyện Phù Yên bị lũ cuốn trôi đã được tìm thấy.

Đốt xưởng may vì nghi ngờ vợ quan hệ với ông chủ cơ sở

Đốt xưởng may vì nghi ngờ vợ quan hệ với ông chủ cơ sở

16:00 28/02/2023

Hà Nội - Phùng Văn Tùng ghen tuông với chủ xưởng may vì nghi vợ có quan hệ nam nữ với anh này nên mang 1,5 lít xăng, phóng hoả...

Dân kêu trời vì sống cảnh nhà cửa xập xệ do quy hoạch treo nhiều năm

Dân kêu trời vì sống cảnh nhà cửa xập xệ do quy hoạch treo nhiều năm

19:00 26/05/2023

Nhiều năm nay, người dân sống trong khu vực quy hoạch Khu liên hợp thể thao Quốc gia phải sống cảnh khốn đốn vì nhà cửa hư hỏng, xập xệ nhưng không...

Co loi xay ra
Co loi xay ra