Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW

22:50 09/07/2024

Thường trực Ban Bí thư yêu cầu triển khai thực hiện Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW nghiêm túc, hiệu quả, tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động trong toàn Đảng, hệ thống chính trị, tăng sự đồng thuận trong xã hội và nhân dân.

Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW
Các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và đại biểu dự hội nghị tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội. (Nguồn: TTXVN)

Sáng 9/7, tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp từ Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội và kết hợp trực tuyến tới 15.644 điểm cầu các cơ quan Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương và các điểm cầu cấp xã, với hơn 1,28 triệu đảng viên.

Tới dự Hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Tô Lâm; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường; các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; lãnh đạo ban, bộ, ngành Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy; lãnh đạo chủ chốt cấp ủy, chính quyền các cấp.

Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW
Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến từ điểm cầu Hội trường Diên Hồng. (Nguồn: VGP)

Tại Hội nghị, các đại biểu nghe Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa quán triệt nội dung Quy định số 144-QĐ/TW; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng quán triệt nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW.

Về Quy định số 144-QĐ/TW, đây là bước cụ thể hóa Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến," "tự chuyển hóa;" khẳng định sự quan tâm đặc biệt của Trung ương về tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng về đạo đức, nhất là trong bối cảnh Đảng đang đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, để Đảng ta "là đạo đức, văn minh."

Quy định 144-QĐ/TW nêu rõ cụ thể các tiêu chí, chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên cần thực hiện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới. Điều quan trọng, cốt lõi trong việc triển khai Quy định 144-QĐ/TW là làm cho mỗi cán bộ, đảng viên thật sự thấm nhuần sâu sắc Quy định; làm cho đạo đức cách mạng trở thành nét đặc trưng, nổi bật ở người cán bộ, đảng viên; trở thành vũ khí sắc bén, vượt qua mọi thách thức, cám dỗ, đẩy lùi mọi nguy cơ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong nội bộ; thúc đẩy xây dựng, củng cố nền tảng đạo đức, văn hóa xã hội, làm cho văn hóa, con người Việt Nam thật sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển và bảo vệ đất nước.

Về Chỉ thị số 35-CT/TW, đây là văn bản hết sức quan trọng, định hướng rõ những quan điểm, nguyên tắc, mục tiêu, yêu cầu và những nội dung cơ bản chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp để các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện ở cấp mình; bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị.

Bộ Chính trị đặt ra 7 yêu cầu đối với công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, trong đó công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp phải được các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện theo đúng quy định, nguyên tắc của Đảng; nâng cao chất lượng văn kiện đại hội đảng bộ các cấp; dự báo được tình hình, xác định rõ thế mạnh, định hướng, trọng tâm phát triển; công tác nhân sự phải bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, cấp ủy các cấp và đề cao vai trò, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và người đứng đầu theo quy định, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất cao, thận trọng từng bước, "làm đến đâu chắc đến đó;" cần có cơ chế, tiêu chí sàng lọc hiệu quả để không bỏ "sót" những người thật sự có đức, có tài.

Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW
Thường trực Ban Bí thư Lương Cường phát biểu chỉ đạo Hội nghị. (Nguồn: TTXVN)

Phát biểu kết luận, chỉ đạo Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường nhấn mạnh yêu cầu triển khai thực hiện Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW nghiêm túc, hiệu quả, tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động trong toàn Đảng, hệ thống chính trị, tăng sự đồng thuận trong xã hội và nhân dân.

Về Quy định số 144-QĐ/TW chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh việc ban hành Quy định là sự khẳng định sự quan tâm đặc biệt của Trung ương về tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng về đạo đức, nhất là trong bối cảnh Đảng ta đang đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, để Đảng ta "là đạo đức, văn minh."

Theo Thường trực Ban Bí thư, Quy định số 144-QĐ/TW được ban hành là thành công bước đầu."Điều quan trọng, cốt lõi là phải làm cho mỗi cán bộ, đảng viên thật sự thấm nhuần sâu sắc Quy định, thực hành các chuẩn mực đạo đức cách mạng một cách tự giác, thường xuyên như cơm ăn, nước uống hằng ngày. Làm cho đạo đức cách mạng trở thành nét đặc trưng, nổi bật ở người cán bộ, đảng viên; trở thành vũ khí sắc bén, vượt qua mọi thách thức, cám dỗ, đẩy lùi mọi nguy cơ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Làm cho đạo đức cách mạng trở thành hồn cốt của văn hóa Đảng, định hướng, thúc đẩy xây dựng, củng cố nền tảng đạo đức, văn hóa xã hội, lan tỏa mạnh mẽ trong nhân dân, làm cho văn hóa, con người Việt Nam thật sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển và bảo vệ đất nước," Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh.

Để Quy định số 144-QĐ/TW triển khai hiệu quả trong thực tế, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường đề nghị mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên cần luôn nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của Quy định, nắm chắc, hiểu sâu Quy định. Chú trọng vai trò, trách nhiệm của chi bộ, chi ủy, nhất là người đứng đầu cấp ủy trong quá trình quán triệt, tổ chức thực hiện Quy định, đề cao vai trò nêu gương, kiểm tra, đôn đốc, giám sát, sơ kết, tổng kết; đặc biệt đề cao vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nhân dân; chú trọng dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng.Mỗi cán bộ, đảng viên phải tự giác học tập, phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, "tự soi", "tự sửa" theo chuẩn mực đạo đức cách mạng, làm tròn bổn phận và trách nhiệm, luôn vững vàng trước khó khăn, thách thức, không bị cám dỗ trước tiền tài, vật chất, danh vọng. Cán bộ, đảng viên phải luôn đề cao danh dự, tự trọng, liêm sỉ, văn hóa công vụ, văn hóa từ chức, để việc "có lên, có xuống, có vào, có ra" trở thành văn hóa trong Đảng, việc làm bình thường trong công tác cán bộ của Đảng.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị các cơ quan báo chí cần nắm chắc, tuân thủ nhiệm vụ được giao, tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền để nhân dân thấy rõ quyết tâm của Đảng trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực...

Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW
Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Bộ Ngoại giao.

Về Chỉ thị số 35-CT/TW, Thường trực Ban Bí thư đề nghị các cấp ủy cần nắm chắc 7 yêu cầu, 6 nội dung trong Chỉ thị; đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt 5 nội dung.Căn cứ chỉ thị của Bộ Chính trị, hướng dẫn của Trung ương, đặc điểm từng địa phương, cơ quan đơn vị các cấp, tổ chức cần lãnh đạo chỉ đạo cụ thể hóa trong xây dựng kế hoạch chuẩn bị và tổ chức đại hội cấp mình, đảm bảo cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu rõ, hiểu đúng, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW; bảo đảm đồng bộ, thống nhất, từ Trung ương tới cơ sở.

Lãnh đạo chuẩn bị tốt dự thảo văn kiện trình đại hội, tổ chức tốt việc thảo luận, đóng góp dự thảo văn kiện đại hội cấp mình và cấp trên...

Đối với công tác nhân sự và bầu cấp ủy, Thường trực Ban Bí thư đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng cần nghiên cứu thật kỹ lưỡng Chỉ thị 35-CT/TW và các phụ lục, thực hiện hết sức chặt chẽ, trong đó cần lưu ý công tác nhân sự đảm bảo sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của cấp ủy Đảng; đồng thời phát huy trách nhiệm của người đứng đầu theo quy định. Quá trình thực hiện cần làm đúng nguyên tắc, quy trình, phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong công tác lựa chọn, giới thiệu và bầu cử cấp ủy các cấp.

Công tác chuẩn bị nhân sự phải chú ý cả tiêu chuẩn, độ tuổi, cơ cấu, số lượng; trong đó đặc biệt coi trọng chất lượng, không vì cơ cấu hạ thấp tiêu chuẩn.

"Yêu cầu cao nhất là chúng ta làm chặt chẽ, nguyên tắc, đúng quy trình nhưng mà phải lựa chọn đúng người, trúng người, trên cơ sở tiêu chuẩn, điều kiện. Điều này rất quan trọng", Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh và nêu rõ những người được giới thiệu vào cấp ủy khóa mới phải là những người có bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng vững vàng, đạo đức lối sống gương mẫu, trong sáng, năng động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; thực sự tiêu biểu về trí tuệ, đạo đức, uy tín, năng lực thực tiễn, được cán bộ đảng viên và nhân dân tín nhiệm. Không để lọt những cán bộ không đủ tiêu chuẩn, điều kiện vào cấp ủy, đặc biệt là giữ các cương vị chủ chốt.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị tiếp tục lãnh đạo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước với nội dung thiết thực, lập thành tích cao nhất chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kết luận giải quyết những tồn đọng bức xúc trong dư luận, cán bộ, đảng viên theo thẩm quyền. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, thực hiện nghiêm bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật của Đảng.

Đề cao cảnh giác, kiên quyết đấu tranh, phòng chống âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội nhằm chống phá Đảng, Nhà nước ta, chia rẽ làm mất đoàn kết nội bộ; xây đi đôi với chống.

Thường trực Ban Bí thư giao Ban Tổ chức Trung ương chủ trì phối hợp với các cơ quan khẩn trương ban hành hướng dẫn công tác chuẩn bị đại hội các cấp trên cơ sở Chỉ thị số 35-CT/TW.

Có thể bạn quan tâm
Trung Quốc: Dự báo mưa lớn tiếp tục diện rộng, nâng mức ứng phó khẩn cấp với mưa bão

Trung Quốc: Dự báo mưa lớn tiếp tục diện rộng, nâng mức ứng phó khẩn cấp với mưa bão

21:50 24/06/2024

Hàng chục nghìn người dân ở thành phố Hoàng Sơn, thuộc tỉnh An Huy của Trung Quốc được lệnh sơ tán đến nơi an toàn khi mưa lớn từ nhiều ngày qua tiếp tục hoành hành tại khu vực này.

Triệt phá đường dây lô đề hàng chục tỷ đồng ở Hoà Bình

Triệt phá đường dây lô đề hàng chục tỷ đồng ở Hoà Bình

12:30 14/03/2023

Ngày 14/3, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết đơn vị vừa phối hợp với các cơ quan liên quan triệt phá thành công đường dây đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, đề trên địa bàn TP Hòa Bình. Kiến Thức2 đối tượng Đỗ Thị Mão và Bạch Thị Dảnh.1 Trước đó, qua công tác trinh sát, Công an tỉnh Hòa Bình đã xác định Đỗ Thị Mão (SN 1962, trú tại tổ 4, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình) chuyên tổ chức đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, đề. Phương thức, thủ...

Vụ cháy nhà ở Trung Kính bắt nguồn từ xe máy điện

Vụ cháy nhà ở Trung Kính bắt nguồn từ xe máy điện

18:40 26/06/2024

Đường dây dẫn tại đầu xe máy điện bị chập làm cháy lớp vỏ cách điện rồi lan sang các xe máy xung quanh, theo Công an TP Hà Nội.

Ám ảnh tiếng kêu cứu tuyệt vọng trong căn nhà bốc cháy khiến 3 ông cháu tử vong

Ám ảnh tiếng kêu cứu tuyệt vọng trong căn nhà bốc cháy khiến 3 ông cháu tử vong

19:00 10/06/2023

6 người được cứu, 3 người thiệt mạng trong vụ cháy ở Khánh Hòa. Chiều 10/6, tại con hẻm thuộc đường Nguyễn Thiện Thuật (phường Lộc Thọ, TP Nha Trang), người nơi đây vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ cháy khiến 3 ông cháu tử vong. Gương mặt bần thần, mặc chiếc áo thun còn ám mùi khói, ông Nguyễn Văn Nghĩa (57 tuổi, Tổ trưởng Tổ dân phố 9, sống cách vụ cháy khoảng 50m) nhớ lại thời điểm kinh hoàng xảy ra vụ cháy. Khoảng 0h30, vợ chồng ông Nghĩa vừa...

Người đeo khẩu trang, đội mũ kín mít là thủ phạm vụ 7 ô tô bị tạt sơn

Người đeo khẩu trang, đội mũ kín mít là thủ phạm vụ 7 ô tô bị tạt sơn

13:00 02/05/2024

Cơ quan Công an đã xác định được manh mối của vụ 7 ô tô bị tạt sơn ở Hà Nội, đang tập trung điều tra làm rõ, truy bắt đối tượng liên quan.

Tạo vách taluy chống sạt lở ở đồi đất phục vụ thi công cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

Tạo vách taluy chống sạt lở ở đồi đất phục vụ thi công cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

15:10 19/08/2023

Đồng Nai - Liên quan đến sai phạm tại dự án cải tạo đất phục vụ thi công cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, ngày 19.8 theo ghi nhận...

Trải lòng của Bộ trưởng giáo dục nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Trải lòng của Bộ trưởng giáo dục nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

07:50 20/11/2023

Nhà giáo vẫn giữ được tinh thần, phẩm chất, nhiệt thành truyền thống. Có thể khẳng định trên 1 triệu nhà giáo vẫn là những người tâm huyết với sự nghiệp trồng người, khắc phục khó khăn thách thức để yêu nghề, hy sinh vì học trò, chăm lo cho các thế hệ tương lai.

Nam thanh niên đâm chết hai nữ sinh rồi tự tử ở Bắc Ninh

Nam thanh niên đâm chết hai nữ sinh rồi tự tử ở Bắc Ninh

23:00 04/12/2023

Tối 4/12, Công an TP Từ Sơn (Bắc Ninh) cho biết, đơn vị phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Bắc Ninh) đang điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra vào khoảng 17h cùng ngày tại chùa Sặt, phường Trang Hạ, TP Từ Sơn khiến 2 người thiệt mạng. Theo đó, vụ án mạng đã khiến hai nữ sinh chết và một thanh niên bị thương. Sau khi gây án, hung thủ cũng tự sát tại hiện trường nhưng chưa chết. Theo điều tra ban đầu, do quan hệ tình cảm, Huỳnh Thiện (nghi...

Án mạng từ việc tranh cãi về chế độ của công ty

Án mạng từ việc tranh cãi về chế độ của công ty

18:30 15/12/2023

Trần Văn Nhân, 39 tuổi, bị xét xử vì đâm chết một người, làm một người khác bị thương trong cuộc tranh cãi về chế độ của công ty mình tốt hơn công ty họ.

Co loi xay ra
Co loi xay ra